พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๒๐ นาย

เพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจตามโครงการช่วยเหลือประชาชน