จนท.ชุดก่อสร้าง ทอ. ร่วมกับ จนท.ชุดก่อสร้าง สหรัฐฯร่วมกันเทคอนกรีต
วางฐานรากอาคารอเนกประสงค์ 
ณ รร.บ้านเขาเตียน อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี