การอบรมภาควิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมการฝึกปัญหา

ที่บังคับการของฝ่ายเสนาธิการ และการฝึกภาคสนามด้านการบิน