นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑

เป็นประธานร่วมในพิธี Mass In Brief โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งฝ่ายไทย และสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม Ice Breaker เพื่อสร้างความพันธ์ที่ดีให้ผู้เข้าร่วมการฝึก